Кредитната ни история е сред най-важните неща в областта на отпускането на бързи кредити за граждани. Кредитната история има все по-голямо влияния в живота на българите и постепенно то дори продължава да се повишава. Поддържането на положително кредитно досие т.е. безпроблемно такова може да осигури на един човек по-широк достъп до заеми, като все повече се обръща внимание и на тенденциите при по-малък риск т.е. по-надежден платец, лихвите за отпуснатите пари на заем.

За да се информираме за своята кредитна история и респективно за записите, които ни касаят в централния кредитен регистър са необходими следните документи:

  • Документ по образец, който се подава от лицето, на което ще се прави справка или от упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител

 

  • Идентификационен документ, удостоверяващ самоличността на лицето, за което се пуска справката – лична карта

 

  • Ако молбата за справка е поддадена от друго, трето лице, то следва да се приложи и пълномощно от титуляра

 

  • За чужденци е задължително и наличието на информация, описваща личните данни на лицето – ЕГН, ЕНЧ

 

  • Документ, удостоверяващ платена такса за извършване на справката

 

Всяко физическо лице може да получи безплатно информация за своята кредитна история безплатно в рамките на една година. Ако ситуацията изисква повторна справка в ЦКР, то следва всяка следваща такава да бъде заплащана при цена от 10 лева.

Ако бързате и искате да получите в най-кратък срок т.е. до 4 часа информация за вашата кредитна история и отбелязаните там кредити, то следва да платите 15 лева за този вид услуга. Тази такса е задължителна при подобни условия, дори да става дума за правото ви на еднократна безплатна справка в рамките на една година т.е. това се явява като един вид експресна услуга от страна на ЦКР.

Надяваме се да сме ви предоставили полезна информация, за да управлявате по-лесно своята кредитна история и да гарантирате своя достъп до най-изгодните условия при отпусканите потребителски или бързи кредити у нас.

Как да се информираме за своята кредитна история